Wet opzegging lidmaatschap

Conform het gestelde in de op 1 december 2011 van kracht geworden wet opzegging lidmaatschap is een vereniging verplicht gesteld de opzeggingsprocedure voor leden en donateurs continu op de website te publiceren.

Deze procedure is vastgelegd in Artikel 7 van onze Statuten met verwijzing naar Artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement.

Hieronder een verkorte weergave met de meest belangrijke informatie.
Het lidmaatschap van leden en donateurs eindigt door:

  1. Schriftelijke opzegging op eigen verzoek aan de secretaris vóór 1 juli van het nieuwe verenigingsjaar
  2. Overlijden
  3. Royement wegens wanbetaling
  4. Royement wegens wangedrag
  5. Door overschrijving naar een andere voetbalvereniging in dezelfde spelsoort

Hierbij zijn de volgende aanvullingen en opmerkingen van toepassing:

Ad. a: Schriftelijk opzeggen kan op twee manieren:

per post:
sv H.M.S.H.
t.a.v. de secretaris
Vrederustlaan 117
2543 SL  ‘s-Gravenhage
òf
per e-mail:
ln.hsmh@siraterces

Het verenigingsjaar is vastgesteld van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.

Zonder tijdige opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend automatisch met een verenigingsjaar verlengd. Bij een te late opzegging blijft het lid voor het nieuwe seizoen de volledige contributie verschuldigd. De status van het lid, zoals die was voor 1 juli, is hierbij maatgevend.

Ad. c: De contributie inning wordt volledig verzorgd door NIKKI. Bij achterstand van betaling van contributie wordt het lid aangeschreven. Indien betaling achterwege blijft worden maatregelen genomen. Dit zal in eerste instantie een speel- en trainverbod zijn. Bij grotere en langdurige betalingsachterstand wordt een incassobedrijf ingeschakeld. Ook hiervan wordt het lid schriftelijk in kennis gesteld. Bij in gebreke blijven van betaling wordt het lid geroyeerd. Dit royement geschiedt door het Bestuur. Op 1 juli van het betrekking hebbende verenigingsjaar wordt het lidmaatschap beëindigd.

Ad. d: Wangedrag in alle denkbare vormen (het in diskrediet brengen van de vereniging), zowel in – als buiten de vereniging. Royement en schriftelijke opzegging van het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur. Met instemming van de Algemene Ledenvergadering wordt de beëindiging van het lidmaatschap al dan niet bevestigd Op 1 juli van het betrekking hebbende verenigingsjaar eindigt het lidmaatschap. Vanaf het moment van royement tot 1 juli verliest het lid onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende; hij is evenwel gehouden alle aangegane (financiële) verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen. Het lid heeft de mogelijkheid om binnen één maand na dagtekening van de schriftelijke opzegging tegen dat besluit via het Bestuur (aangetekend !) bezwaar aan te tekenen. Het bezwaar zal tijdens de daarop eerstvolgende Algemene Ledenvergadering behandeld worden. Tijdens de bezwaarperiode blijft het royement van kracht.

Ad. e: Overschrijving dient vóór 15 juni in elk willekeurig verenigingsjaar te geschieden. Deze datum is door de KNVB vastgesteld. Een aanvraag voor overschrijving naar een andere vereniging moet ingediend worden bij de nieuwe vereniging, die dit via Sportlink regelt. Pas als het lid aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan en alle in bruikleen gegeven materialen ingeleverd zijn wordt het overschrijvingsverzoek geaccordeerd.

Noot: elke opzegging van het lidmaatschap wordt gemeld aan de KNVB. Dit gebeurt tegenwoordig via Sportlink waarbij eventueel een financiële blokkade wordt ingesteld.

Het bestuur

Update juli 2021