Vrederustlaan 117, 2543 SL   's-Gravenhage

1 juli 1940
de officiële website van sv H.M.S.H.
2 september 1972

Opgericht 1 juli 1940


Jan van Koppen

Oprichtingsvergadering op donderdag 4 juli ‘40

Opening 9 uur

Nadat de voorlopig voorzitter Dhr J.v. Koppen een toepasselijk openingswoord gesproken had werd volgens het agenda de bestuurs-verkiezing gehouden, waarbij Den Heer Gisolf tot voorzitter gekozen werd met Mej. W. Kruller als penningmeesteres en Dhr. B. Jansen als 1e commissaris en Dhr. J. v. Koppen als 2e commissaris terwijl Dhr. G.v. Slobbe als secretaris gekozen werd.

Hierna nam de nieuw gekozen Voorzitter het woord en bedankte op de eerste plaats de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen, en sprak tevens de wensch uit dat de Vereeniging zou mogen groeien tot een groote en nuttige organisatie, en vervolgde met een krachtig betoog over het groote nutvan de totstandkoming eener Sportver. Onder het personeel en cliënten der firma Wijers.

Spreker zeide o.a. vooral in deze tijdsomstandigheden is het toch zo noodzakelijk de vriendschapsbanden te versterken en daardoor nieuwe lichtpunten te vormen voor de toekomst.

Na deze opbouwende woorden van de voorzitter, werd overgegaan tot het kiezen van een naam voor de Vereniging waarbij de meningen nogal uiteen liepen, maar toch tot een bevredigende oplossing gekomen werd, en de vereniging de naam zou dragen van: Sportver. Meubilerings Bedrijven “H.M.S.”(Houdt Moedig Stand).

Hiermede was de Ver. Opgericht. Hierna werd de contributie vastgesteld, welke kwam op.
    Heeren Leden   ƒ 0,75 per maand
    Dames Leden    ƒ 0,25 per maand
    Donateurs en Donatrices  minimum ƒ 0,25 per maand
Voorts werd te kennen gegeven dat er speciale belangstelling bestond voor het beoefenen van de sporten: Zwemmen en Handbal, waarom dan ook spoedig prospectus aangevraagd zou worden bij de betreffende organisatie’s, o.a. K.N.G.V.

Nadat ook dit belangrijke punt besproken was, werd het tenue bepaald het welk zou worden:
    Shirtrood  Broekjewit  Kousen  rood met witte band.

Tenslotte werden de namen genoteerd van dengenen, die zich als lid opgaven, en werd besloten met de contributie inning te beginnen over de maand juli ’40 waarna de Voorzitter de vergadering sloot met en woord van dank voor de goede opkomst en met een aansporing aan alle leden tot het werven van nieuwe leden en het maken van propaganda onder hun kennissen vrienden en vriendinnen.

Oprichtingsnotulen